دستورالعمل
  1. روی زمین به پشت دراز بکشید. پاها را جفت و زانوها را خم کنید .
  2. دست ها را در پشت سر یا دو طرف سر قرار دهید . تمرین را با قرار دادن پشت روی زمین شروع کنید .
  3. باسن و کمر را خم کنید و تنه را به طرف زانوها حرکت دهید .
  4. در بالاترین حد انقباض ، تنه باید با زمین عمود شود . حرکت را ادامه داده و در حالت برگشت فقط تا سه چهارم مسیر به سمت پایین حرکت کنید .
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top