دستورالعمل
  1. برای انجام این تمرین یک دستگاه کم مقاومت را انتخاب کنید . روی نیمکت بنشینید ، پاها  را در زیر پد ها قرار داده و دستگیره ها را با دو دست بگیرید ، در این حالت بازوها  باید  90 درجه خم شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. همزمان با خم کردن تنه رو به جلو ، پاها را بلند کنید . در هنگام انجام این حرکت عمل بازدم را انجام دهید . نکته - توجه داشته باشید که حرکت را آرام و کنترل شده انجام دهید . در هنگام بازگشت ، همزمان با شل کردن پاها ، برای انتقال وزن خود  روی عضلات شکم تمرکز کنید
  3. بعد از یک ثانیه توقف ، همزمان با انجام عمل دم به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
احتیاط: برای انجام این تمرین از وزنه ای استفاده کنید که می توانید به راحتی آن را حرکت دهید . استفاده از وزنه های سنگین سبب بروز آسیب دیدگی خواهد شد .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
کششی - استرچ
لوازم تمرین
ماشین
سطح تمرین
متوسط
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top