دستورالعمل
  1. کتل بل را با یک دست بلند کرده و در بالای سر نگه دارید .
  2. در طول مدت تمرین ، کتل بل را محکم نگه دارید و باسن را در راستای وزنه قرار دهید ، دست دیگر را به سمت پشت حرکت دهید به طوری که  پاها با دستی که وزنه را نگه داشته است یک زاویه 45 درجه تشکیل دهند . 
  3. تا جایی که می توانید بدن را پایین بکشید.
  4. چند ثانیه مکث کنید و سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید .


 
توضیحات
عضله
شکم
عضله دیگر
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل سنگی - کتل
سطح تمرین
متوسط
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top