دستورالعمل
  1. به پشت روی زمین دراز بکشید . زانوها خم شود . کف پاها روی زمین و در فاصله 45 تا 60 سانتی متری از هم قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. تنه را بلند کرده و رو به جلو خم شوید ، در حدود 10 سانتی متر به راست متمایل شده و سعی کنید دست راست خود را به پاشنه پای راست برسانید . در این وضعیت چند ثانیه مکث کنید . در حین اجرای این حرکت عمل بازدم را انجام دهید .
  3. همزمان با انجام عمل دم ، به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
  4. سپس در حین انجام عمل بازدم ، تنه را بار دیگر بلند کرده و رو به جلو خم شوید ، در حدود 10 سانتی متر به سمت چپ متمایل شده و سعی کنید دست چپ خود را به پاشنه پای چپ برسانید . چند ثانیه مکث کنید و درحالی که عمل دم را انجام می دهید به وضعیت شروع تمرین باز گردید . انجام این دو حرکت یک بار تمرین به شمار می آید . 
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top