دستورالعمل
  1.  برای انجام این تمرین باید دروضعیت شنا رفتن قرار بگیرید . به جای قرار دادن دست ها روی زمین ، باید با دست ها میله یک هالتر المپیک ( با وزن تقریبی 5 تا 10 پوند ) را بگیرید. در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در حال که کمی پشت خود را خم می کنید ، باسن را بالا بکشید وهمزمان با انجام عمل بازدم  هالتر را به سمت پاها حرکت دهید . نکته – در حین انجام این حرکت باید عضلات سرینی ( گلوتئوس ) منقبض شود و شکم را سفت کنید . وضعیت پشت را در طول مدت تمرین حفظ کنید . بازوها باید عمود با زمین باشد . در غیر این صورت ، به جای تمرین دادن عضلات شکم ، عضلات شانه و پشت را تمرین خواهید داد.
  3. در لحظه ای که بدن را بالا کشیده اید ، مکث کنید . به آرامی هالتر را به جلو حرکت دهید و همزمان با انجام عمل دم به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
احتیاط: این تمرین برای افرادی که مشکل کمر دارند ، چالش برانگیز است .

تنوع در تمرین : این تمرین شبیه به تمرین شنا رفتن است ولی برای سطوح پایین آمادگی می تواند در وضعیت خم شدن زانوها انجام گیرد تا وزن بدن بر زانوها  تحمیل شود .
 
توضیحات
عضله
شکم
عضله دیگر
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
متوسط
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top