دستورالعمل
  1. یک هالتر المپیک با وزن تقریبی 5 تا 10 پوند را در مقابل خود روی زمین قرار دهید . رو به شکم در حالتی که زانوها را خم کرده اید با دو دست هالتر را بگیرید.
  2. اکنون ، هالتر را در مقابل خود قرار داده و وزن بدن را بر دست ها و زانوها تحمیل کنید ( مانند شنا رفتن روی زانو) . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. به تدریج هالتر را به سمت جلو حرکت دهید  ، بدن را به جلو بکشید . نکته - به اندازه ای پایین بروید که بدن با زمین تماس پیدا نکند . در حین اجرای این حرکت ، عمل دم را انجام دهید .
  4. چند لحظه مکث کنید ، به آرامی بدن را به عقب بکشید و به وضعیت شروع تمرین باز گردید . در این مدت آرام حرکت کرده و شکم را سفت کنید .
احتیاط : این تمرین باید فقط در سطوح پیشرفته انجام شود . همچنین ، انجام آن برای مبتلایان به عارضه های کمر یا فتق توصیه نمی شود .

تنوع در تمرین : اگر ورزشکاری در سطح پیشرفته هستید می توانید این تمرین را بدون خم کردن زانوها انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شکم
عضله دیگر
پشت و شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
حرفه ای
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top