دستورالعمل
  1. یک هالتر وزنه برداری را روی زمین نزدیک به انتهای نیمکت قرار دهید . روی نیمکت قرار بگیرید ،  زانوها نزدیک به لبه نیمکت باشد . نیم تنه را کمی خم کرده و با دو دست هالتر را بگیرید . فاصله دست ها نزدیک به هم باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در ابتدا باسن را بالا بکشید و به آرامی هالتر را به سمت جلو حرکت دهید . همزمان شانه ها را خم کنید به طوری که هالتر تا بالای سر شما حرکت کند . در حین تمرین باید بازو ها به طورکامل کشیده شده و آرنج ها باز باشد . 
  3. تا جایی که می توانید هالتر را به سمت جلو حرکت دهید . سپس به آرامی به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
 
توضیحات
عضله
شکم
عضله دیگر
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
متوسط
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top