دستورالعمل
  1. یک هالتر وزنه برداری را روی زمین نزدیک به انتهای نیمکت قرار دهید . روی نیمکت قرار بگیرید ،  زانوها نزدیک به لبه نیمکت باشد . نیم تنه را کمی خم کرده و با دو دست هالتر را بگیرید . فاصله دست ها نزدیک به هم باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در ابتدا باسن را بالا بکشید و به آرامی هالتر را به سمت جلو حرکت دهید . همزمان شانه ها را خم کنید به طوری که هالتر تا بالای سر شما حرکت کند . در حین تمرین باید بازو ها به طورکامل کشیده شده و آرنج ها باز باشد . 
  3. تا جایی که می توانید هالتر را به سمت جلو حرکت دهید . سپس به آرامی به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
 
توضیحات
عضله
شکم
عضله دیگر
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
متوسط
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن
 
 
 
Top