دستورالعمل
  1. راست بایستید . یک میله هالتر را در پشت سر – کمی پایین تر از گردن - روی شانه ها قرار داده و با دو دست بگیرید . پاها به عرض شانه ها باز باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در حالی که راست ایستاده اید  همزمان با انجام عمل بازدم ، تا جایی که می توانید کمر را به یک طرف خم کرده و وزنه را به همان سمت حرکت دهید . سر بالا باشد . نکته : به غیر از کمر ، بدن باید بی حرکت بماند .
  3. اکنون تمرین را با خم کردن کمر به سمت مخالف ادامه دهید . یک ثانیه مکث کرده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
  4. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
احتیاط: اگر مبتلا به مشکلات کمر هستید ، با احتیاط این تمرین را انجام دهید یا به طور کلی از انجام دادن آن صرف نظر کنید .

تنوع در تمرین : می توان این تمرین را در وضعیت نشسته روی نیمکت یا با دمبل هم انجام داد .
 
توضیحات
عضله
شکم
عضله دیگر
قسمت میانی کمر
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
میله هالتر
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top