دستورالعمل
  1. کابل را پایین بکشید و یک وزنه مناسب انتخاب کنید .
  2. کابل را با دو دست بگیرید ، دست ها را تا ارتفاع شانه بالا ببرید ، کف دست ها رو به جلو باشد و  در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید.
  3. سر و چانه رو به جلو و بالا باشد . یک دست را بالا ببرید به طوری که در طرفین سر قرار بگیرد.
  4. دست را در همان حالت نگه دارید . سپس به وضعیت شروع تمرین برگشته و حرکت را با دست دیگر انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کابل
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top