دستورالعمل
  1. در وضعیت ایستاده قرار بگیرید . دمبل ها را با دو دست در طرفین بدن نگه دارید .
  2. کمی آرنج ها را خم کرده و دمبل ها را رو به جلو تا ارتفاع شانه ها بالا ببرید . از انجام حرکت نوسانی خودداری کنید . کم کاری نکنید .
  3. وزنه ها را به طرفین بدن بازگردانید .
  4. در هنگام تکرار حرکت  ، دست ها را در طرفین بدن نگه داشته و دمبل ها را تا ارتفاع شانه ها بالا ببرید.
  5. به وضعیت شروع تمرین برگردید و تمرین را به ترتیب در حالت رو به جلو و در طرفین تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top