دستورالعمل
  1. در حالت ایستاده قرار بگیرید ، وزنه ها را با دست ها در طرفین بدن و ران ها نگه دارید . سپس با چرخاندن مچ دست وزنه ها را به طرف شانه ها حرکت دهید .
  2. آرنج ها را باز کرده و یکی از وزنه ها را تا بالای سر ببرید به طوری که کف دست رو به جلو قرار گیرد . وزنه دیگر بی حرکت باشد .
  3. به آرامی وزنه را پایین آورده و  حرکت را با وزنه دیگر تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل سنگی - کتل
سطح تمرین
متوسط
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top