دستورالعمل
  1. روی یک تخت شیب دار رو به شکم قرار بگیرید به طوری که هالتر در مقابل شما باشد .
  2. هالتر را با دو دست بگیرید ، کف دست ها رو به پایین باشد .هالتر را بلند کنید . آرنج ها را خم کرده و هالتر را تا نزدیک قفسه سینه بالا بکشید . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. برای شروع ، آرنج ها را باز کرده وهالتر را تا نزدیک سر بلند کنید . در طول حرکت بازوها موازی با زمین باشد .
  4. به  وضعیت شروع تمرین باز گردید و حرکت را تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top