دستورالعمل
  1. بایستید ، بازوها را به طرفین باز کنید به طوری که موازی با زمین باشند و با تنه یک زاویه 90 درجه تشکیل دهند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. با هر یک از بازو ها حرکت دورانی انجام دهید و حول یک دایره به قطر 30 سانتی متر بچرخانید . در هنگام انجام حرکت به طورعادی نفس بکشید.
  3. به مدت 10 ثانیه حرکت را ادامه دهید . سپس بازوها را در جهت معکوس بچرخانید و حرکت را تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
کششی - استرچ
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top