ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت با تکیه گاه بنشینید . دو دمبل را نگه داشته و تا بالای قفسه سینه ببرید . کف دست ها رو به جلو و آرنج ها خم شده باشند .
  2. در حالی که کف دست ها را رو به جلو می چرخانید ، دمبل ها را بالا ببرید .
  3. دمبل ها را بالا ببرید تا جایی که در بالای سر قرار گیرند و آرنج ها به طور کامل باز باشند . در هنگام انجام این حرکت عمل بازدم انجام دهید .
  4. در این وضعیت یک ثانیه مکث کنید . در حالی که کف دست ها را به سمت تنه می چرخانید ، دمبل ها را پایین بیاورید . نکته : بازوی چپ در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت حرکت می کند و  بازوی راست در جهت موافق با حرکت عقربه های ساعت می چرخد . در هنگام انجام این حرکت عمل دم انجام دهید .
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط
 
 
 
Top