ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. در وضعیت بلند کردن هالتر بایستید به طوری که  زانوها در بین دو بازو قرار گیرند .
  2. در حالی که پشت را صاف نگه داشته اید ، زانوها و ران ها را خم کنید تا  بتوانید با دستان خود میله هالتر را بگیرید . بازوها به طور کامل کشیده باشند . فاصله دست ها کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد . وزنه باید به ساق پاها نزدیک شود و شانه ها روی وزنه یا کمی بالاتر از وزنه قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. زانوها را صاف کنید ، هالتر را بلند کنید ، زاویه پشت را ثابت نگه دارید . هالتر را به تدریج بلند کنید تا نزدیک به بدن قرار گیرد .
  4. وقتی که وزنه از زانوها رد شد ، در حالت آماده برای پرش قرار بگیرید ، مچ پا ، زانوها و ران ها آماده باشند . با کمک دست ها شانه ها را جمع کرده و با اِعمال یک نیروی آنی ، در حالی که وزنه نزدیک به تنه قرار دارد ، هالتر را تا حد ممکن بالا ببرید . 
  5. در بالاترین حد ، با اتکاء به پشت ،  هالتر را روی تنه تکیه دهید . دست ها را روی میله هالتر در بالای سرقفل کنید  و وزن را به جلوی شانه ها انتقال دهید. بدون حرکت دادن پاها ، بازوها را کشیده و وزنه را در بالای سر نگه دارید .
  6. وزنه را تحت کنترل به زمین برگردانید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
حرفه ای
 
 
 
Top