ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. کش بدنسازی را دور میله دستگاه شبیه به خرک اسکات بپیچید .
  2. با دو دست خود دستگیرها را بگیرید و عقب بایستید تا تسمه کشیده شود . 
  3. بازوها را کشیده  و در مقابل خود  بلند کنید . نکته : بازوهایتان راست ، کشیده  وعمود به تنه و به موازات زمین قرار گیرد . پاها هم عرض شانه ها باز شده و محکم روی زمین قرار گیرند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم ، بازوها را به طرفین و پشت حرکت دهید . بازوها کشیده و موازی با زمین بمانند . حرکت را ادامه دهید تا بازوها کشیده  و در طرفین بدن قرار گیرند .
  5. همزمان با انجام عمل دم ، کمی مکث کنید و به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
  6. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کش
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top