دستورالعمل
  1. کش بدنسازی را دور میله دستگاه شبیه به خرک اسکات بپیچید .
  2. با دو دست خود دستگیرها را بگیرید و عقب بایستید تا تسمه کشیده شود . 
  3. بازوها را کشیده  و در مقابل خود  بلند کنید . نکته : بازوهایتان راست ، کشیده  وعمود به تنه و به موازات زمین قرار گیرد . پاها هم عرض شانه ها باز شده و محکم روی زمین قرار گیرند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم ، بازوها را به طرفین و پشت حرکت دهید . بازوها کشیده و موازی با زمین بمانند . حرکت را ادامه دهید تا بازوها کشیده  و در طرفین بدن قرار گیرند .
  5. همزمان با انجام عمل دم ، کمی مکث کنید و به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
  6. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top