دستورالعمل
  1.  این تمرین با حضور یک همبازی بهتر انجام می شود .  اگر همبازی ندارید می توانید توپ را پرتاب کرده و بگیرید یا در مقابل یک دیوار بایستید و توپ را پرتاب کنید .
  2. با فاصله چند متر از همبازی خود بایستید ، رو در روی هم قرار بگیرید .در ابتدا توپ را بین دو پا نگه دارید.
  3. خم شوید در حالت اسکات نشسته و با قدرت مسیر را تغییر داده و بدن را به طور کامل بکشید  به طوری که توپ در بالای سر شما یا همبازی تان قرار داشته باشد .
  4. همبازی شما می تواند توپ را به شما برگرداند . حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
پلایومتریک - حرکات سرعتی
لوازم تمرین
توپ بدنسازی
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top