دستورالعمل
  1. بازوها را کشیده  و در مقابل خود نگه دارید و تسمه را با دو دست خود بگیرید .
  2. تمرین را با حرکت دادن بازوها به طرفین و جلو شروع کنید . (حرکت فلای)
  3. بازوها کشیده باشند . تسمه را بگیرید و دست ها را به سینه برسانید . درحین انجام تمرین شانه ها به عقب رانده شوند.
  4. هنگامی که حرکت را به طور کامل انجام دادید ، مکث کنید  و تحت کنترل به وضعیت شروع تمرین باز گردید.
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top