ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. در وضعیت شروع تمرین  قرار گرفته و با دو دست خود در حالی که کف دست ها رو به پایین باشد هالتر را بگیرید.
  2. دست ها را تا وسط ران ها پایین ببرید و آرنج ها را باز کنید . سر رو به جلو باشد . شانه ها به عقب و سینه رو به بالا قرار گیرد . ستون فقرات به حالت طبیعی باشد . شکم را منقبض کنید تا تکیه گاه حرکت شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. شانه ها را خم کرده  و وزنه را در مقابل خود بلند کنید . بازوها کشیده باشند . مچ دست ها در وضعیت طبیعی قرار گیرند . هالتر را بالا ببرید تا به بالاتر از ارتفاع شانه ها برسد .
  4. در اوج حرکت ، مکث کنید و به آرامی به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top