دستورالعمل
  1. در وضعیت شروع تمرین  قرار گرفته و با دو دست خود در حالی که کف دست ها رو به پایین باشد هالتر را بگیرید.
  2. دست ها را تا وسط ران ها پایین ببرید و آرنج ها را باز کنید . سر رو به جلو باشد . شانه ها به عقب و سینه رو به بالا قرار گیرد . ستون فقرات به حالت طبیعی باشد . شکم را منقبض کنید تا تکیه گاه حرکت شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. شانه ها را خم کرده  و وزنه را در مقابل خود بلند کنید . بازوها کشیده باشند . مچ دست ها در وضعیت طبیعی قرار گیرند . هالتر را بالا ببرید تا به بالاتر از ارتفاع شانه ها برسد .
  4. در اوج حرکت ، مکث کنید و به آرامی به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top