دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت شیب دار به پشت دراز بکشید . دست ها را کمی بیشتر از عرض شانه ها روی میله هالتر قرار داده و آن را بگیرید . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. در حالی که بازوها کشیده است ، وزنه را بلند کنید تا در امتداد تیغه شانه ها قرار گیرد . همزمان با انجام عمل بازدم ، شانه ها را از روی نیمکت بلند کنید .
  3. همزمان با انجام عمل دم به وضعیت شروع تمرین بازگردید.
  4. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top