ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. بایستید و هالتر را با دو دست بگیرید . کف دست ها رو به تنه و فاصله دست ها بیشتر ازعرض شانه ها باشد .
  2. کمی زانوها را خم کنید و با حفظ قوس طبیعی کمر ، رو به جلو خم شوید . بازوها در مقابل تنه آویزان باشند . وقتی که تنه موازی با زمین قرار گرفت ، آرنج ها را به سمت خارج حرکت دهید . نکته : تنه و بازوها باید با هم حرف T تشکیل دهند . در این حالت تمرین را شروع کنید .
  3. در حالی که قسمت فوقانی بازو عمود بر تنه قرار دارد ، همزمان با انجام عمل بازدم و فشردن عضلات دلتویید ، هالتر را بالا بکشید . نکته : وقتی این حرکت را به درستی انجام دهید باید شبیه به حرکت پرس سینه به صورت معکوس باشد . همچنین ، از فعالیت عضلات  دوسر بازویی مانع شوید . همه توجه خود را به عضلات دلتویید خلفی معطوف سازید . بازوها فقط به عنوان یک قلاب عمل می کنند . 
  4. همزمان با انجام عمل دم به آرامی به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top