دستورالعمل
  1. بایستید و هالتر را با دو دست بگیرید . کف دست ها رو به تنه و فاصله دست ها بیشتر ازعرض شانه ها باشد .
  2. کمی زانوها را خم کنید و با حفظ قوس طبیعی کمر ، رو به جلو خم شوید . بازوها در مقابل تنه آویزان باشند . وقتی که تنه موازی با زمین قرار گرفت ، آرنج ها را به سمت خارج حرکت دهید . نکته : تنه و بازوها باید با هم حرف T تشکیل دهند . در این حالت تمرین را شروع کنید .
  3. در حالی که قسمت فوقانی بازو عمود بر تنه قرار دارد ، همزمان با انجام عمل بازدم و فشردن عضلات دلتویید ، هالتر را بالا بکشید . نکته : وقتی این حرکت را به درستی انجام دهید باید شبیه به حرکت پرس سینه به صورت معکوس باشد . همچنین ، از فعالیت عضلات  دوسر بازویی مانع شوید . همه توجه خود را به عضلات دلتویید خلفی معطوف سازید . بازوها فقط به عنوان یک قلاب عمل می کنند . 
  4. همزمان با انجام عمل دم به آرامی به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top