دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت یا خرک اسکات بنشینید ، به پشت تکیه دهید . هالتر را در ارتفاعی که درست در بالای سر شما باشد قرار گیرد . با دو دست هالتر را بگیرید ، کف دست ها رو به جلو باشد .
  2. دست ها در هنگام گرفتن میله هالتر با فاصله طبیعی از هم قرار گیرد . بازوها را قفل کرده و هالتر را تا بالای سر ببرید . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. همزمان با انجام عمل دم هالتر را تا شانه ها به آرامی پایین ببرید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم هالتر را در جای خود قرار دهید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top