دستورالعمل
  1. برای انجام این تمرین باید وسط یک طناب ضخیم را با فاصله 5/4 تا 6 متر از خود ، به جایگاه ثابتی متصل کنید . در مقابل طناب بایستید . دست ها در طرفین بدن کشیده باشند . دو سر طناب را بگیرید. در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. به سرعت یک بازو را در حالی که طناب را گرفته اید تا حد شانه ها به طرف بالا حرکت دهید . 
  3. به محض رسیدن دست به پایین ، بازوی مخالف را به سرعت تا حد شانه ها به طرف بالا حرکت دهید .
  4. این حرکت را به نوبت با بازوی راست و چپ  و به دفعات توصیه شده انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کابل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top