ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. در مقابل یکی نیمکت شیب دار راست بایستید . با هر دست یک دمبل را نگه دارید .
  2. پشت را صاف نگه دارید . با حفظ قوس کمر ، رو به جلو خم شوید تا پیشانی تان به لبه نیمکت بچسبد . دست ها در مقابل بدن به صورت عمود بر زمین قرار گیرند . تنه عمود بر زمین باشد و کف دست ها رو به یکدیگر قرار داشته باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. تنه رو به جلو و بی حرکت بماند .بازوها کشیده و در ناحیه آرنج کمی خم شوند . دمبل ها را در دو طرف بلند کنید تا هر دو بازو با زمین موازی شوند . در هنگام بلند کردن وزنه عمل بازدم انجام دهید . توجه : از انجام حرکات نوسانی تنه یا حرکت دادن بازوها به سمت عقب یا طرف مخالف خودداری کنید .
  4. پس از یک ثانیه مکث ، به آرامی دمبل ها را به سمت پایین و نقطه شروع تمرین حرکت دهید . 
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top