دستورالعمل
  1. در مقابل یکی نیمکت شیب دار راست بایستید . با هر دست یک دمبل را نگه دارید .
  2. پشت را صاف نگه دارید . با حفظ قوس کمر ، رو به جلو خم شوید تا پیشانی تان به لبه نیمکت بچسبد . دست ها در مقابل بدن به صورت عمود بر زمین قرار گیرند . تنه عمود بر زمین باشد و کف دست ها رو به یکدیگر قرار داشته باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. تنه رو به جلو و بی حرکت بماند .بازوها کشیده و در ناحیه آرنج کمی خم شوند . دمبل ها را در دو طرف بلند کنید تا هر دو بازو با زمین موازی شوند . در هنگام بلند کردن وزنه عمل بازدم انجام دهید . توجه : از انجام حرکات نوسانی تنه یا حرکت دادن بازوها به سمت عقب یا طرف مخالف خودداری کنید .
  4. پس از یک ثانیه مکث ، به آرامی دمبل ها را به سمت پایین و نقطه شروع تمرین حرکت دهید . 
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top