دستورالعمل
  1. دستگیره کابل با قرقره پایین را با دست راست نگه دارید .
  2. رو به جلو کمر را خم کنید به طوری که تنه تقریبا با زمین موازی شود .دست چپ را روی پایین ران چپ 
  3. (بالای زانو) قرار داده و کمی پاها را خم کنید .دست راست در مقابل قرار گیرد و کمی در ناحیه آرنج خم شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . 
  4. دست راست را بلند کنید ، آرنج کمی خم شود ، کابل را بکشید تا بازو با زمین موازی شود و دست در راستای گوش راست قرار گیرد . در این مرحله عمل بازدم انجام دهید .
  5. همزمان با انجام عمل دم دستگیره را به جای اول بازگردانید .
  6. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید و سپس با دست دیگر حرکت را انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کابل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top