دستورالعمل
  1. روی نیمکت مجهز به جایگاه هالتر بنشینید ، وزنه را تا حد شانه ها بالا برده و با دو دست بگیرید ، کف دست ها رو به جلو باشد . نکته : فاصله دست ها از عرض شانه ها بیشتر باشد . در هنگام پایین آمدن هالتر ، بین ساعد و بازو یک زاویه 90 درجه تشکیل شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. به محض بلند کردن هالتر ( به صورت صحیح هالتر را بگیرید ) ، وزنه را تا بالای سر ببرید و بازوها را قفل کنید .
  3. اکنون همزمان با انجام عمل دم ، هالتر را به آرامی به سمت پشت سر ، به طرف پایین ببرید . 
  4. همزمان با انجام عمل بازدم هالتر را بالا برده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . 
  5. هالتر را در جای خود قرار دهید و عمل دم انجام دهید . تا این جا یک بار حرکت را انجام داده اید .
  6. این تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top