ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. روی نیمکت مجهز به جایگاه هالتر بنشینید ، وزنه را تا حد شانه ها بالا برده و با دو دست بگیرید ، کف دست ها رو به جلو باشد . نکته : فاصله دست ها از عرض شانه ها بیشتر باشد . در هنگام پایین آمدن هالتر ، بین ساعد و بازو یک زاویه 90 درجه تشکیل شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. به محض بلند کردن هالتر ( به صورت صحیح هالتر را بگیرید ) ، وزنه را تا بالای سر ببرید و بازوها را قفل کنید .
  3. اکنون همزمان با انجام عمل دم ، هالتر را به آرامی به سمت پشت سر ، به طرف پایین ببرید . 
  4. همزمان با انجام عمل بازدم هالتر را بالا برده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . 
  5. هالتر را در جای خود قرار دهید و عمل دم انجام دهید . تا این جا یک بار حرکت را انجام داده اید .
  6. این تمرین را به دفعات توصیه شده انجام دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top