ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. در مجاور دستگاه سیم کش قرار بگیرید . روی زمین پاها را در مقابل خود دراز کرده یا روی هم بگذارید . با دست نزدیک به دستگاه ،  دستگیره سیم کش را بگیرید . نکته : اگر می توانید ارتفاع دستگاه را تنظیم کنید ، می توانید روی یک نیمکت صاف بنشینید .
  2. آرنج در پهلو با زاویه 90 درجه قرار گیرد . بازو به سمت دستگاه سیم کش باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . 
  3. دستگیره را بکشید تا ساعد در مقابل شکم قرار گیرد . در واقع یک حرکت نیمه چرخشی را تصور کنید . نکته : در طول مدت تمرین باید ساعد عمود بر بازو باشد .
  4. به آرامی به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده انجام دهید . سپس با دست دیگر تمرین را ادامه دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کابل
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top