دستورالعمل
  1. در مجاور دستگاه سیم کش قرار بگیرید . روی زمین پاها را در مقابل خود دراز کرده یا روی هم بگذارید . با دست نزدیک به دستگاه ،  دستگیره سیم کش را بگیرید . نکته : اگر می توانید ارتفاع دستگاه را تنظیم کنید ، می توانید روی یک نیمکت صاف بنشینید .
  2. آرنج در پهلو با زاویه 90 درجه قرار گیرد . بازو به سمت دستگاه سیم کش باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . 
  3. دستگیره را بکشید تا ساعد در مقابل شکم قرار گیرد . در واقع یک حرکت نیمه چرخشی را تصور کنید . نکته : در طول مدت تمرین باید ساعد عمود بر بازو باشد .
  4. به آرامی به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده انجام دهید . سپس با دست دیگر تمرین را ادامه دهید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کابل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top