دستورالعمل
  1. در مقابل دستگاه سیم کش بایستید ، قرقره در بالای سر قرار گیرد . جایگاه قرقره و وزنه را تعیین کنید .
  2. دستگیره چپ را با دست راست و دستگیره راست را با دست چپ بگیرید . کابل به صورت ضربدری در مقابل شما قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. تمرین را با حرکت دادن بازو به سمت عقب و جلو شروع کنید . در هنگام اجرای حرکت بازوها کشیده باشد.
  4. در پایان حرکت پیش از برگرداندن دستگیره ها به وضعیت شروع ، مکث کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top