دستورالعمل
  1. روی نیمکت دستگاه سیم کش بنشینید به طوری که کابل در پشت سرتان باشد .
  2. طناب را به قرقره متصل کرده و دستگیره را بگیرید . کف دست رو به جلو باشد . بازوها کشیده و موازی با زمین باشند و آرنج ها در طرفین بدن قرار گیرند .
  3. پشت را صاف و زانوها را کمی خم کنید . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . 
  4. قرقره را تا قسمت بالای سینه تا زیر گردن بکشید ، همزمان آرنج ها در طرفین و بالا قرار گیرد . همزمان با انجام عمل بازدم این حرکت را تا جایی که آرنج ها کمی به پشت نزدیک شود ،  ادامه دهید. نکته : در طول تمرین بازوها افقی ، عمود به تنه و موازی با زمین قرارداشته باشند .
  5. همزمان با کشش بازوها و شانه ها به وضعیت اولیه برگردید . در هنگام انجام این حرکت عمل دم  انجام دهید .
  6. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top