ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. روی نیمکت دستگاه سیم کش بنشینید به طوری که کابل در پشت سرتان باشد .
  2. طناب را به قرقره متصل کرده و دستگیره را بگیرید . کف دست رو به جلو باشد . بازوها کشیده و موازی با زمین باشند و آرنج ها در طرفین بدن قرار گیرند .
  3. پشت را صاف و زانوها را کمی خم کنید . در این وضعیت تمرین را شروع کنید . 
  4. قرقره را تا قسمت بالای سینه تا زیر گردن بکشید ، همزمان آرنج ها در طرفین و بالا قرار گیرد . همزمان با انجام عمل بازدم این حرکت را تا جایی که آرنج ها کمی به پشت نزدیک شود ،  ادامه دهید. نکته : در طول تمرین بازوها افقی ، عمود به تنه و موازی با زمین قرارداشته باشند .
  5. همزمان با کشش بازوها و شانه ها به وضعیت اولیه برگردید . در هنگام انجام این حرکت عمل دم  انجام دهید .
  6. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top