دستورالعمل
  1. دو دستگاه سیم کش را در مقابل هم قرار دهید . یک نیمکت شیب دار را در پشت سر خود بگذارید به طوری که عمود بر بدن شما قرار گیرد و لبه نیمکت پشت سرتان باشد . در هریک از دستگاه ها وزنه مناسب را انتخاب کنید .
  2. اکنون در لبه نیمکت بنشینید . پاها در مقابل زانوهایتان روی زمین قرار گیرد .
  3. در حالی که پشت صاف است و تنه را به  ران ها تکیه داده اید رو به جلو خم شوید .
  4. از فرد دیگری بخواهید که دستگیره های سیم کش را به دستان شما بدهد . دستگیره راست را با دست چپ و دستگیره چپ را با دست راست بگیرید . کابل ها  باید از زیر زانوهایتان رد شوند . بازوها کشیده و کف دست ها رو به یکدیگر باشد و آرنج ها کمی خم شوند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  5. بازوها را ثابت نگه داشته ، بازوها را در طرفین به سمت بالا بکشید تا موازی با زمین و در حد شانه ها قرار گیرند . در حین انجام این تمرین عمل بازدم انجام دهید و انقباض را به مدت یک ثانیه حفظ کنید .
  6. همزمان با انجام عمل دم به آرامی بازوها را پایین آورده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید.
  7. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید . نکته : بازوها را عمود بر تنه نگه دارید و در حین تمرین زاویه آرنج ها 10 تا 30 درجه باشد .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top