ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. دو دستگاه سیم کش را در مقابل هم قرار دهید . یک نیمکت شیب دار را در پشت سر خود بگذارید به طوری که عمود بر بدن شما قرار گیرد و لبه نیمکت پشت سرتان باشد . در هریک از دستگاه ها وزنه مناسب را انتخاب کنید .
  2. اکنون در لبه نیمکت بنشینید . پاها در مقابل زانوهایتان روی زمین قرار گیرد .
  3. در حالی که پشت صاف است و تنه را به  ران ها تکیه داده اید رو به جلو خم شوید .
  4. از فرد دیگری بخواهید که دستگیره های سیم کش را به دستان شما بدهد . دستگیره راست را با دست چپ و دستگیره چپ را با دست راست بگیرید . کابل ها  باید از زیر زانوهایتان رد شوند . بازوها کشیده و کف دست ها رو به یکدیگر باشد و آرنج ها کمی خم شوند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  5. بازوها را ثابت نگه داشته ، بازوها را در طرفین به سمت بالا بکشید تا موازی با زمین و در حد شانه ها قرار گیرند . در حین انجام این تمرین عمل بازدم انجام دهید و انقباض را به مدت یک ثانیه حفظ کنید .
  6. همزمان با انجام عمل دم به آرامی بازوها را پایین آورده و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید.
  7. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید . نکته : بازوها را عمود بر تنه نگه دارید و در حین تمرین زاویه آرنج ها 10 تا 30 درجه باشد .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top