دستورالعمل
  1. قرقره را به سمت پایین دستگاه سیم کش بکشید و وزنه مناسب انتخاب کنید .
  2. در بین دو ستون دستگاه بایستید . دستگیره ها را گرفته و تا حد شانه بالا بکشید . کف دست ها رو به جلو باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. سر و سینه رو به جلو باشد . هر دو دستگیره را تا بالای سر بکشید .
  4. در بالای سر مکث کنید ، به وضعیت شروع تمرین بازگردید و حرکت را تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top