دستورالعمل
  1. در حالت ایستاده با دو دست خود وزنه ( صفحه هالتر ) را بگیرید . دست ها در جای ساعت های 3 و 9 قرار گیرند . کف دست ها رو به یکدیگر باشد . بازوها رو به جلو کشیده شوند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. تمرین را با چرخاندن صفحه به سمت راست تا حد ممکن شروع کنید . حرکت را شبیه به چرخاندن یک چرخ ماشین انجام دهید .
  3. سپس جهت حرکت را عوض کنید و صفحه هالتر را در جهت معکوس بچرخانید .
  4. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top