دستورالعمل
  1. روی لبه یک صندلی بنشینید . پشت صندلی را با دو دست بگیرید .
  2. بازوها را بکشید . پشت را صاف نگه دارید . تنه را رو به جلو بدهید به طوری که کشش بدن را احساس کنید. به مدت 20 تا 30 ثانیه همین حالت را حفظ کنید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
کششی - استرچ
لوازم تمرین
هالتر
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top