ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. سیرکوس بل یک دمبل بزرگ تر از حد معمولی است که دستگیره آن باریک است . دمبل را در بین پاها قرار دهید . با دو دست خود دمبل را بگیرید .
  2. با کشش ران و زانوها ، دمبل را بالا کشیده و تا بالای شانه ی مورد نظر ببرید . با دست دیگر به حرکت دادن آن کمک کنید .
  3. دمبل را بالا ببرید به طوری که یکی از سرهای دمبل در پشت شانه باشد تا تعادل بدن حفظ شود . برای بالابردن آن تا بالای سر ، زانوها را خم کرده ، دمبل را پایین آورده و سپس آن را بالا ببرید تا به تدریج از بدن فاصله بگیرد .
  4. با دقت دمبل را به سمت زمین بازگردانید . آن را تحت کنترل داشته باشید . بهترست که یک پتو روی زمین پهن کنید تا دمبل به زمین آسیب نرساند  .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
حرفه ای
 
 
 
Top