دستورالعمل
  1. در وضعیت صلیبی ، باید راست بایستید و وزنه ها را در طرفین بدن در مدت معین نگه دارید . این تمرین را می توان با دمبل هم انجام داد . بهترست که از وسایل مختلف استفاده کنید تا احساس بهتری داشته باشید.
  2. راست بایستید و با هر دست یک وزنه را گرفته و در طرفین بدن قرار دهید . دست ها موازی با زمین باشد . این وضعیت را حفظ کنید . فرد مقابل می تواند به شما بگوید که دستتان از حالت موازی با زمین خارج شده است یا نه . تا مدت زمانی که می توانید وزنه ها را در این حالت نگه دارید . به طور معمول باید وزنه ای را انتخاب کنید که بتوانید آن را به مدت 30 تا 60 ثانیه نگه دارید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top