دستورالعمل
  1. با هر دست یک دمبل را نگه دارید . کف دست ها رو به جلو باشد و راست بایستید . بازو ها را بلند کنید به طوری که موازی با زمین باشند . ساق دست ها در وضعیت آویزان قرار گیرند . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  2. برای شروع حرکت ، شانه ها را به سمت خارج بچرخانید تا بازوها  180 درجه حرکت کنند . بازوها را در جای خود نگه دارید . چرخش بازوها را تا زمانی انجام دهید که مچ دست ها درست بالای آرنج ها قرار گیرند و ساق دست ها  عمود بر زمین باشند .
  3. اکنون بازو ها را باز کرده و دمبل ها را تا بالای سر ببرید .  
  4. همزمان با انجام عمل دم به تدریج و مرحله به مرحله به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top