دستورالعمل
  1. با هر دست دستگیره یک کتری ( کتل بل) را بگیرید .
  2. کتل بل  را بلند کنید و با کشش پاها و ران ها آن را تا سمت شانه بالا بکشید . مچ دست ها را بچرخانید تا کف دست رو به جلو قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. با خم کردن زانو ها ، تنه را راست نگه داشته و بدن را خم کنید .
  4. با چرخش پاشنه پا و حالت پرش ، بلافاصله حرکت معکوس انجام دهید . 
  5. در این حالت کتل بل را تا بالای سر ببرید و بازوها را قفل کنید . با حرکت آنیِ بدن وزنه ها را جا به جا کنید . 
  6. پاها را در دو مرحله به زمین برگردانید . یک پا رو به جلو و یک پا در پشت قرار گیرد .
  7. وزنه ها را در بالای سر نگه دارید . به وضعیت ایستاده بازگردید . پاها را در کنار یکدیگر قرار داده و وزنه ها را پایین بیاورید تا برای تکرار حرکت آماده شوید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل سنگی - کتل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top