ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. با هر دست دستگیره یک کتری ( کتل بل) را بگیرید .
  2. کتل بل  را بلند کنید و با کشش پاها و ران ها آن را تا سمت شانه بالا بکشید . مچ دست ها را بچرخانید تا کف دست رو به جلو قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. با خم کردن زانو ها ، تنه را راست نگه داشته و بدن را خم کنید .
  4. با چرخش پاشنه پا و حالت پرش ، بلافاصله حرکت معکوس انجام دهید . 
  5. در این حالت کتل بل را تا بالای سر ببرید و بازوها را قفل کنید . با حرکت آنیِ بدن وزنه ها را جا به جا کنید . 
  6. پاها را در دو مرحله به زمین برگردانید . یک پا رو به جلو و یک پا در پشت قرار گیرد .
  7. وزنه ها را در بالای سر نگه دارید . به وضعیت ایستاده بازگردید . پاها را در کنار یکدیگر قرار داده و وزنه ها را پایین بیاورید تا برای تکرار حرکت آماده شوید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل سنگی - کتل
سطح تمرین
متوسط
 
 
 
Top