دستورالعمل
  1. دو عدد کتل بل را در پشت پاهایتان قرار دهید . زانوها را خم کرده و عقب بنشینید تا بتوانید وزنه ها را بلند کنید .
  2. وزنه ها را در بین پاها آویزان کرده و جهت حرکت را معکوس کنید . 
  3. سپس با انجام یک حرکت آنی ، وزنه ها را از روی ران ها کشیده و تا بالای سر ببرید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل سنگی - کتل
سطح تمرین
حرفه ای

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top