دستورالعمل
  1. به طور عادی یک دمبل را با یک  دست و در کنار بدن نگه دارید . دمبل را بلند کرده و تا شانه ها بالا ببرید. باید دست در وضعیت طبیعی باشد و آرنج رو به جلو قرار گیرد .
  2. زانو را خم کرده و بدن را پایین بیاورید . تنه راست قرار گیرد .
  3. به سرعت جهت را عوض کنید . با حرکت پاشنه ها ، حرکتی شبیه به پرش آنی انجام دهید . دمبل را تا بالای سر برده و بازوها را قفل کنید . با حرکت سریع بدن ، وزنه را جا به جا کنید . 
  4. دمبل را به آرامی پایین بیاورید و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید . زانوها را کمی خم کنید تا از فشار وارده بکاهد . تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
حرفه ای

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top