دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت شیب دار بنشینید . با هر دست یک دمبل را در بالای ران ها نگه دارید.
  2. پاها را بالا بکشید و با یک ضربه وزنه ها را به شانه ها برسانید و به پشت تکیه دهید . دمبل ها را در بالای شانه هایتان قرار دهید . بازوها کشیده شود . کف دست ها رو به جلو و بازوها عمود بر زمین قرار گیرد . پنجه ها رو به سقف باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. در حالی که بازوها کشیده و قفل شده است ، همزمان با انجام عمل بازدم شانه ها را از روی نیمکت بلند کرده و دمبل ها را بالا بکشید .
  4. همزمان با انجام عمل دم دمبل ها را به وضعیت شروع تمرین بازگردانید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top