ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت شیب دار بنشینید . با هر دست یک دمبل را در بالای ران ها نگه دارید.
  2. پاها را بالا بکشید و با یک ضربه وزنه ها را به شانه ها برسانید و به پشت تکیه دهید . دمبل ها را در بالای شانه هایتان قرار دهید . بازوها کشیده شود . کف دست ها رو به جلو و بازوها عمود بر زمین قرار گیرد . پنجه ها رو به سقف باشد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. در حالی که بازوها کشیده و قفل شده است ، همزمان با انجام عمل بازدم شانه ها را از روی نیمکت بلند کرده و دمبل ها را بالا بکشید .
  4. همزمان با انجام عمل دم دمبل ها را به وضعیت شروع تمرین بازگردانید .
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .

 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
مبتدی
 
 
 
Top