دستورالعمل
  1. در حالی که با یک دست یک دمبل را نگه داشته اید روی یک نیمکت شیب دار ( با زاویه 15 درجه از سطح زمین ) دراز بکشید و به منظور حفظ تعادل  ، با دست دیگر پایه نیمکت را نگه دارید .
  2. کف دست را به صورت عادی قرار دهید ( کف دست روبه تنه باشد ) . بازو کشیده و آرنج کمی خم شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. اکنون همزمان با انجام عمل بازدم ، دمبل را بلند کنید تا زمانی که آرنج به حد شانه برسد و بازو با زمین موازی شود . نکته : بازو را عمود به تنه نگه دارید و در همین حالت دست کشیده باشد . همچنین، در لحظه اوج حرکت ، انقباض را به مدت یک ثانیه حفظ کنید .
  4. همزمان با انجام عمل دم ، به آرامی دمبل را به وضعیت شروع تمرین برگردانید . 
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top