ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
پرس سرشانه با یک دمبل
 
دستورالعمل
  1. در حالی که با یک دست یک دمبل را نگه داشته اید روی یک نیمکت شیب دار ( با زاویه 15 درجه از سطح زمین ) دراز بکشید و به منظور حفظ تعادل  ، با دست دیگر پایه نیمکت را نگه دارید .
  2. کف دست را به صورت عادی قرار دهید ( کف دست روبه تنه باشد ) . بازو کشیده و آرنج کمی خم شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. اکنون همزمان با انجام عمل بازدم ، دمبل را بلند کنید تا زمانی که آرنج به حد شانه برسد و بازو با زمین موازی شود . نکته : بازو را عمود به تنه نگه دارید و در همین حالت دست کشیده باشد . همچنین، در لحظه اوج حرکت ، انقباض را به مدت یک ثانیه حفظ کنید .
  4. همزمان با انجام عمل دم ، به آرامی دمبل را به وضعیت شروع تمرین برگردانید . 
  5. حرکت را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط
 
 
 
Top