دستورالعمل
  1. در حالی که با هر دست یک دمبل را نگه داشته اید روی یک نیمکت شیب دار ( با زاویه 15 درجه از سطح زمین ) دراز بکشید .
  2. کف دست ها به شکل طبیعی قرار گیرد ( کف دست ها رو به تنه باشد ) ، بازوها کشیده و آرنج ها کمی خم شود . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  3. اکنون همزمان با انجام عمل بازدم وزنه ها را تا حد شانه ها بالا ببرید . بازوها موازی با زمین باشد . نکته : در حالی که بازوها را کشیده نگه داشته اید ، مراقب باشید که همچنان عمود بر تنه باشند . انقباض را در اوج حرکت به مدت یک ثانیه حفظ کنید .
  4. همزمان با انجام عمل دم به آرامی دمبل ها را پایین بیاورید و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید .
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top