دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت پرس شانه یا نیمکت با تکیه گاه بنشینید یا در وضعیت ایستاده قرار بگیرید ، دمبل را با یک دست در بالای  ران ها نگه دارید .
  2. دمبل را بالا ببرید تا سرحد شانه ها برسد . دست دیگر می تواند به طور کامل کشیده شده و در کنار بدن قرار گیرد یا یک سطح ثابت را نگه دارد یا به کمر زده شود .
  3. مچ دست را بچرخانید تا کف دست رو به جلو قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم ، دمبل را به سمت بالا ببرید تا بازو به طور کامل کشیده شود .
  5. پس از یک ثانیه توقف ، همزمان با انجام عمل دم ، به آرامی وزنه را پایین بیاورید و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید .
  6. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید و سپس با دست دیگر حرکت را اجرا کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top