ادامه موضوع

پرس شانه با کابل
بلند کردن عضله دلتویید
پرس با کتل
پرس سرشانه - مخالف جاذبه
چرخش بازو
پرس آرنولد با دمبل
پرس سینه و اِکسل
فلای سرشانه با تسمه کشی
حرکت دادن توپ تمرین به عقب و جلو
کشش تسمه
بلند کردن هالتر
تمرین ایستاده با دمبل
بلند کردن هالتر روی نیمکت شیب دار
تمرین با دمبل
دمبل در حالت خمیده به جلو
هالتر با عضلات دلتویید خلفی
پرس شانه با هالتر
دمبل با دو دست
پرس سر شانه با دمبل
حرکت با طناب
اسکات با دمبل
خم به جلو با دمبل – پیشانه چسبیده به نیمکت
چرخش آرنج ها
خم به جلو با کابل
پرس بردفورد/ راکی
چرخش به سمت خارج
چرخش به خارج با تسمه
چرخش داخلی با کابل
چرخش به خارج با کابل
حرکت ضربدری با دستگاه سیم کش
کشیدن کابل در مقابل بدن
تقویت دلتویید با دستگاه سیم کش
فشار به صورت
تقویت شانه با دستگاه سیم کش - نشسته
دمبل زدن در مقابل بدن
پرس شانه با سیم کش
چرخاندن صفحه هالتر
کشش فوقانی بدن با صندلی
تمرین با دمبل سنگین
وزنه برداری دو ضرب
کلین اند پرس
حرکت صلیبی
پرس کوبایی
بلند کردن کتل
پوش پرس دوبل با کتل بل
حرکت دو ضرب با کتل بل
حرکت دو ضرب با دمبل
دمبل روی نیمکت شیب دار
دمبل یک طرفه - نیمکت شیب دار
دمبل دو طرفه - نیمکت شیب دار
 
دستورالعمل
  1. روی یک نیمکت پرس شانه یا نیمکت با تکیه گاه بنشینید یا در وضعیت ایستاده قرار بگیرید ، دمبل را با یک دست در بالای  ران ها نگه دارید .
  2. دمبل را بالا ببرید تا سرحد شانه ها برسد . دست دیگر می تواند به طور کامل کشیده شده و در کنار بدن قرار گیرد یا یک سطح ثابت را نگه دارد یا به کمر زده شود .
  3. مچ دست را بچرخانید تا کف دست رو به جلو قرار گیرد . در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم ، دمبل را به سمت بالا ببرید تا بازو به طور کامل کشیده شود .
  5. پس از یک ثانیه توقف ، همزمان با انجام عمل دم ، به آرامی وزنه را پایین بیاورید و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید .
  6. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید و سپس با دست دیگر حرکت را اجرا کنید .
 
توضیحات
عضله
شانه
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دمبل
سطح تمرین
متوسط
 
 
 
Top