دستورالعمل
  1. در وضعیت شروع تمرین ، قسمت تحتانی پشت را روی بخش محدب توپ قرار دهید . کف پاها روی زمین و زانوها خمیده باشد . آرنج ها را نزدیک به قفسه سینه خم کنید .
  2. این حرکت را با خم کردن ستون فقرات و بلند کردن تنه انجام دهید . باسن را حرکت ندهید .
  3. در اوج تمرین و بالاترین حد انقباض ، مکث کرده و به وضعیت شروع تمرین بازگردید .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
توپ بوسو
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top