دستورالعمل
  1. در وضعیت شروع تمرین  به پشت روی زمین دراز بکشید . پاها کشیده و بازوها در طرفین بدن باشد .
  2. زانوها را خم کرده و ران  و زانوها را به سمت قفسه سینه حرکت دهید . سپس ، پاها را بکشید به طوری که عمود بر زمین قرار گیرد . بچرخید و باسن را از زمین بلند کنید تا عضلات سُرینی از زمین فاصله بگیرد.
  3. پس از چند لحظه توقف ، به وضعیت شروع تمرین بازگردید .


 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top