دستورالعمل
  1. روی شکم دراز بکشید و در وضعیت شنا رفتن قرار بگیرید . ساعد ها روی زمین باشد و بازو ها با زمین یک زاویه 90 درجه تشکیل بدهد .
  2. اگر پشت را کمی خم کنید بهتر است تا این که صاف باشد .
  3. همزمان با انجام عمل بازدم ، عضلات سُرینی را از زمین بلند کنید . شکم را سفت کنید به طوری که  فاصله بین قفسه سینه و باسن کم شود . در پایان حرکت باید در وضعیت پُل زدن قرار گرفته باشید .
  4. همزمان با انجام عمل دم ، به آرامی پشت را پایین بکشید و در وضعیت شروع تمرین قرار بگیرید. نکته – مراقب باشید که پشت تان به سمت پایین خم نشود  . 
  5. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
فقط بدن
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top