دستورالعمل
  1. در مقابل یک دستگاه سیم کش با قرقره بالا ، روی دو زانو بنشینید .  
  2. با دو دست دستگیره ها را بگیرید و پایین بکشید تا جایی که دست ها در طرفین صورت قرار بگیرد .
  3. به آرامی باسن را خم کنید و با فشار وزنِ خود  ، کمر را به طور کامل بکشید .در این وضعیت تمرین را شروع کنید .
  4. همزمان با انجام عمل بازدم باسن را بی حرکت نگه داشته و شکم را منقبض کنید به طوری که آرنج  به وسط ران نزدیک شود . وضعیت انقباضی شکم را به مدت یک ثانیه حفظ کنید . 
  5. همزمان با انجام عمل دم به وضعیت شروع تمرین باز گردید . نکته – در طول تمرین بر عضلات شکم تمرکز کنید . همچنین ، وزنه سنگین انتخاب نکنید زیرا در این صورت به قسمت تحتانی کمر فشار وارد می شود .
  6. تمرین را به دفعات توصیه شده تکرار کنید .
تنوع در تمرین : می توانید این تمرین را با یک دستگیره انجام دهید و درهر بار تمرین به طور جداگانه بر عضلات  شکم تمرکز کنید .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top