دستورالعمل
  1. یک طناب را به بالای دستگاه سیم کش متصل کنید . طول طناب باید تا قرقره پایین دستگاه برسد . از پهلو در مقابل دستگاه بایستید . فاصله خود را از دستگاه حفظ کرده وطناب را  با دو دست محکم بگیرید.
  2. همزمان با رسیدن طناب نزدیک به شانه ، شبیه به حرکت فلیپ جودو ، بدن را چرخانده و از قرقره دور کنید . 
  3. در هنگامی که می چرخید  ، به سمت جلو خم شده  و دستگیره را به پایین و جلو می کشید ، وزن یا فشار را به پاها منتقل کنید . 
  4. به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تا جایی که می توانید حرکت را اجرا کنید.
  5. سپس ، جای خود را تغییرداده و با طرف دیگر تمرین را انجام دهید .
نکته – اگر چه حرکت با طرفین یک بار تمرین به شمار می رود ، ولی می توان حرکت را به صورت جدا گانه هم حساب کرد : چرخش عضلات مورب و انقباض شکم . این روش با ایجاد یک رابطه  ذهنی- عضلانی موثرتر است . بهترست که قسمت پایانی حرکت یعنی انقباض عضلات شکم را با مکث به مدت یک ثانیه تشدید کرده و پیش از برگشت به حالت اولیه ، شکم را در حالت ایزومتریک نگه دارید.
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن
 
 
 
Top