دستورالعمل
  1. یک طناب را به بالای دستگاه سیم کش متصل کنید . طول طناب باید تا قرقره پایین دستگاه برسد . از پهلو در مقابل دستگاه بایستید . فاصله خود را از دستگاه حفظ کرده وطناب را  با دو دست محکم بگیرید.
  2. همزمان با رسیدن طناب نزدیک به شانه ، شبیه به حرکت فلیپ جودو ، بدن را چرخانده و از قرقره دور کنید . 
  3. در هنگامی که می چرخید  ، به سمت جلو خم شده  و دستگیره را به پایین و جلو می کشید ، وزن یا فشار را به پاها منتقل کنید . 
  4. به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تا جایی که می توانید حرکت را اجرا کنید.
  5. سپس ، جای خود را تغییرداده و با طرف دیگر تمرین را انجام دهید .
نکته – اگر چه حرکت با طرفین یک بار تمرین به شمار می رود ، ولی می توان حرکت را به صورت جدا گانه هم حساب کرد : چرخش عضلات مورب و انقباض شکم . این روش با ایجاد یک رابطه  ذهنی- عضلانی موثرتر است . بهترست که قسمت پایانی حرکت یعنی انقباض عضلات شکم را با مکث به مدت یک ثانیه تشدید کرده و پیش از برگشت به حالت اولیه ، شکم را در حالت ایزومتریک نگه دارید.
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
ترکیبی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top