دستورالعمل
  1. در مقابل دستگاه سیم کش ، به پشت روی زمین دراز بکشید . مچ پا را با یک تسمه به قرقره پایین دستگاه سیم کش متصل کنید .
  2. در این حالت پا ها باید رو به دستگاه سیم کش قرار گیرد .
  3. پاها را بالا ببرید و زانوها را با زاویه 90 درجه خم کنید . ساق پاها و کابل باید در یک راستا قرار گیرد . بدن خود را در مقابل  دستگاه و کابل جا به جا کرده و در وضعیت صحیح قرار بگیرید . 
  4. دست ها را در پشت سر نگه داشته ، زانوها را به سمت قفسه سینه خم کنید . باسن را از زمین بلند کنید .
  5. در این وضعیت مکث کنید و به آرامی و با کنترل حرکت ، به وضعیت شروع تمرین بازگردید . زاویه 90 درجه زانوها حفظ شود . توجه داشته باشید که حتی در وضعیت استراحت هم باید کشش عضلات شکم حفظ شود.
  6. تمرین را تا جایی که می توانید تکرار کنید . نکته – وقتی که دست ها را در پشت گردن قرار می دهید به گردن خود فشار وارد نکنید . این وضعیت کمک می کند تا پشت از زمین بلند شده و عضلات بالای شکم درگیر شود. اگر انجام این حرکت سبب کشیدگی گردن می شود ، بهترست که دست ها را درطرفین بدن خود قرار دهید .
 
توضیحات
عضله
شکم
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
دستگاه سیم کش
سطح تمرین
مبتدی
سطح تمرین
تفکیکی
نیروی تمرین
کشیدن

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top