دستورالعمل
  1. تسمه را به پایه  یک نیمکت یا جایگاه وزنه  ببندید . روی نیمکت دراز بکشید به طوری که تسمه در بالای سر قرارگیرد .
  2. دستگیره های  تسمه را بگیرید آرنج ها را بالا ببرید تا بازو بر زمین عمود شود . در وضعیت شروع تمرین آرنج ها خمیده و تسمه باید در بالای سر قرار داشته باشد .
  3. آرنج را باز کرده و بر عضله سه سر بازویی فشار وارد کنید . بازو را در این حالت نگه دارید و چند لحظه توقف کنید . سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید .
 
توضیحات
عضله
پشت بازو
نوع ورزش
قدرتی
لوازم تمرین
کش
سطح تمرین
مبتدی

ادامه موضوع

تمرینات عضلات دیگر
Top